Canolfan Cefnogaeth GwE

Croeso i Ganolfan Cefnogaeth GwE

 

Mae’r ganolfan gefnogaeth yn cynnwys adnoddau sydd wedi cael eu cynhyrchu gan ysgolion y rhanbarth. Gallwch ddefnyddio’r hidlydd o fewn y llyfrgelloedd er mwyn eich helpu i ddod o hyd i adnoddau penodol neu gallwch ddefnyddio’r nodwedd chwilio i ddod o hyd i faes neu adnodd penodol.

Adnoddau Diweddaraf

Darllen a Deall Tric a Chlic

Darllen a Deall Tric a Chlic

Ysgol - Ysgol TregarthOed - CSIaith - CymraegAmser i orffen y gwaith - 7+ awrMDPh - Ieithoedd, llythrennedd a chyfathrebu DisgrifiadCasgliad o dasgau darllen a deall sy’n cyd-fynd a llyfrau Tric a Chlic (cam 1 a 2). Dim cyngor Sgiliau...

Syniadau Mathemateg Tu Allan

Syniadau Mathemateg Tu Allan

Ysgol – Ysgol RhiwlasOed – CSIaith – CymraegAmser i orffen y gwaith – 7+ awrMDPh – Mathemateg a rhifedd, Iechyd a lles, leithoedd, llythrennedd a chyfathrebu Disgrifiad Casgliad o weithgareddau Rhif gan ddefnyddio yr ardal tu allan ar gyfer disgyblion Cyfnod Sylfaen...

Y Gaeaf

Y Gaeaf

Teitl yr adnodd – Y GaeafYsgol – Ysgol TregarthOed – Meithrin a DerbynIaith – CymraegAmser i orffen y gwaith – 4 - 6 awrMDPh – Gwyddoniaeth a thechnoleg, Celfyddydau mynegiannol, Dyniaethau DisgrifiadCasgliad o weithgareddau trawsgwricwlaidd ar y thema ‘Y Gaeaf’ ar...

Arferion Datblygol mewn Ieithoedd Rhyngwladol yn y CiG

Rydym ni'n datblygu gwefan i arddangos enghreifftiau o arferion datblygol mewn IRh yng nghyd-destun datblygiadau yn y CiG. Bydd y wefan yn parhau i esblygu dros y misoedd nesaf.  Mae croeso i chi fwrw golwg dros y wefan wrth eich pwysau, a chysylltwch â ni os hoffech...

Cymorth Cymwysterau Digidol

Croeso i'r adran adnoddau ar y cyrsiau amrywiol y mae athrawon ym Gogledd Cymru yn eu haddysgu i'n dysgwyr. Os hoffech ofyn am adnodd neu os hoffech rannu adnodd cysylltwch â ni! Cyrsiau CBAC - TGAU Technoleg Ddigidol CBAC Lefel 1/2 Dyfarniad Galwedigaethol TGCh  ...

Rhaglen Cefnogi Dysgwyr Bregus a Difreintiedig

Mae’r Sefydliad Gwaddol Addysgol yn darparu canllawiau sy’n seiliedig ar dystiolaeth sy’n awgrymu’r hyn y dylai ysgolion fod yn ei wneud, ond nid yw’n darparu cymorth ac adnoddau pragmataidd ynghylch sut y dylid ei wneud. Mae’r rhaglen hon yn pontio’r bwlch hwnnw ac...

Rhwydwaith 3 i 8 oed, Tymor yr Hydref 2022

  Cyflwyniadau gan Ysgolion          

Monitro a Hunan Arfarnu

Yma ceir mynediad at yr adnoddau o’r gweithdai Monitro a Hunan Arfarnu a gynhaliwyd yn yr wythnos yn dechrau 28/11/2022.   AdnoddauCliciwch ar y teitlau isod i’w ehangu.[dg columns="4"...

Cynllunio Gwelliant Effeithiol [CDY Effeithiol]

Yma ceir mynediad at yr adnoddau o'r gweithdai ymarferol Cynllunio Gwelliant Effeithiol [CDY Effeithiol].   AdnoddauCliciwch ar y teitlau isod i'w ehangu.    [dg columns="4"...

Gwaith Coed yn y Cyfnod Sylfaen

Cyflwyniad Prosiect Rhanbarthol - Gwaith Coed yn y Cyfnod Sylfaen   Disgrifiad: Ymgorffori elfennau o’r fframwaith Cwricwlwm i Gymru drwy  brofiadau gwaith coed. Gweler isod yr astudiaethau achos a grëwyd gan yr ysgolion a fu’n rhan o’r prosiect hwn....

Rhwydwaith Mathemateg a Rhifedd

Fideos Cynllunio'n GyffredinolYr Hyfedreddau Ymgyfarwyddo gyda'r MDaPh Mathemateg a Rhifedd: Datblygu'r hyfedreddau mathemategol.Enghreifftiau o Waith y Rhwyweithiau Lleol  Ysgol Glan Clwyd Sgiliau Trawsgwricwlaidd

Rhwydwaith Cyfnod Sylfaen Tymor yr Haf 2022

    Asesiad ‘Ar-Fynediad’ Tymor yr Hydref 2022. Ymgorffori elfennau o’r fframwaith Cwricwlwm i Gymru drwy  brofiadau gwaith coed.

Rhwydwaith Cyfnod Sylfaen Gwanwyn 2022

  Diweddariad ar ‘Galluogi Dysgu’ Fframwaith Cwricwlwm i Gymru Camau allweddol ar gyfer datblygu ysgrifenwyr (cyd fynd â gofynion Cwricwlwm i Gymru) Diweddariad ar fodiwlau hyfforddi cenedlaethol 3-8oed AdnoddauCliciwch ar y teitlau isod i'w ehangu.

Gweminarau a Chwricwlwm i Gymru – Dylunio eich Cwricwlwm Cynradd

Adnoddau Cliciwch ar y teitlau isod i'w ehangu.   Mae Galluogi Dysgu o fewn Fframwaith Cwricwlwm i Gymru  yn ymwneud â’r cyfnod sy’n arwain at y datganiadau o’r hyn sy’n bwysig a’r disgrifiadau dysgu yng Ngham cynnydd 1 . Ei fwriad yw darparu’r sylfaen sydd ei...

Pam fod y rheilffordd wedi ei hadeiladu? – Dosbarth Google

Ysgol - Dalgylch Dysyni Blwyddyn - 3 - 6 Cyfrwng - Cymraeg Hyd y Gweithgaredd - 7+ awr Maes Dysgu a Phrofiad 1 - Gwyddoniaeth a thechnoleg Maes Dysgu a Phrofiad 2 - Ieithoedd, llythrennedd a chyfathrebu Trosolwg o’r Cynnwys Cyfres o dasgau trawsgwricwlaidd ar y thema...

Rhwydwaith Cyfnod Sylfaen Tymor yr Hydref 2021

Trafod y modiwlau cenedlaethol Llywodraeth Cymru fydd yn cefnogi Cwricwlwm i Gymru: - Dysgu yn yr Awyr Agored - Arsylwi - Datblygiad Plentyn - Chwarae a Dysgu drwy Chwarae - Cyfnodau Pontio - Dysgu Dilys a Phwrpasol Diweddariad BookTrust Cymru - Pori Drwy Stori...

Posteri awgrymiadau ar gyfer cefnogi dysgwyr

Mae'r posteri hyn yn darparu toreth o syniadau i arweinwyr, ymarferwyr, dysgwyr a'u rhieni / gofalwyr ar sut i gael y gorau o ddysgu o bell neu ddysgu hybrid, a sut i fynd i'r afael ag anghenion lles a chynnydd mewn cyfnod heriol.

Posteri Canllawaiu MATh

Datblygwyd y posteri hyn gan grŵp traws-gonsortia i ddarparu cefnogaeth ac arweiniad ar faterion fel y diffiniad cenedlaethol, lles, addysgu a dysgu ac arweinyddiaeth disgyblion mwy abl a thalentog.

Dysgu Cydamserol ac Anghydamserol o Bell – Cynradd

Mae dysgu ac addysgu cydamserol yn cyfeirio at sefyllfa lle rydyn ni, fel ymarferwyr, a’r dysgwyr yn bresennol ar yr un pryd. Mae dysgu yn yr ystafell ddosbarth yn enghraifft o hyn.  Gall dysgu ac addysgu cydamserol hefyd ddigwydd ar-lein. Gelwir hyn hefyd yn ddysgu...

Podlediad Cadernid Digidol

Mae'r podlediad Cadernid Digidol GwE bellach yn fyw. Gallwch wrando ar y podlediad yma neu drwy chwilio am 'Cadernid Digidol' ar eich platfformau podlediad arferol. Pennod 1 - CamwybodaethMae'r cyfryngau cymdeithasol a llwyfannau newyddion a digidol wedi rhoi mynediad...

Dysgu Cydamserol ac Anghydamserol o Bell – Uwchradd

Mae dysgu ac addysgu cydamserol yn cyfeirio at sefyllfa lle rydyn ni, fel ymarferwyr, a’r dysgwyr yn bresennol ar yr un pryd. Mae dysgu yn yr ystafell ddosbarth yn enghraifft o hyn.  Gall dysgu ac addysgu cydamserol hefyd ddigwydd ar-lein. Gelwir hyn hefyd yn ddysgu...

Ieithoedd Modern a Rhyngwladol – Sector Uwchradd

Bwriad yr adran hon yw rhoi ystod o wybodaeth, arweiniad, cyfleoedd ac adnoddau i ysgolion uwchradd er mwyn cefnogi, gwella a hyrwyddo dysgu ac addysgu ieithoedd. Os hoffech wneud cais am ychwanegu adran neilltuol, neu os hoffech gyfrannu at yr adran hon drwy rannu...

Ieithoedd Rhyngwladol – Sector Cynradd

Bwriad yr adran hon yw rhoi ystod o wybodaeth, arweiniad, cyfleoedd ac adnoddau i ysgolion cynradd i'w helpu wrth iddynt ddatblygu eu taith tuag at gorffori Ieithoedd Rhyngwladol yn eu cwricwlwm. Os hoffech wneud cais am ychwanegu adran neilltuol, neu os hoffech...

Arwain Newid

Dyma ddau weithdy a gafodd eu recordio ar ‘Arwain Newid’.Adnoddau Cliciwch ar y teitlau isod i'w ehangu.

Datblygu Gweledigaeth ar gyfer Uwch Arweinwyr

Yma mae gweithdy a gafodd ei recordio ar ‘Ddatblygu Gweledigaeth ar gyfer Uwch Arweinwyr ’.Adnoddau Cliciwch ar y teitlau isod i'w ehangu.

Cynllunio ar gyfer newid Cwricwlwm – Sesiwn 3

Yma mae Gweminar a gafodd ei recordio ar ‘Cynllunio ar Gyfer Newid y Cwricwlwm Sesiwn 3’.Mae'r sesiwn fer yma yn egluro fframwaith Cwricwlwm i Gymru ac yn cynnig rhai gweithgareddau ymarferol i gefnogi’r ymgysylltu a datblygu dealltwriaeth bellach.AdnoddauCliciwch ar...

Cynllunio ar gyfer newid Cwricwlwm – Sesiwn 2

Yma mae Gweminar a gafodd ei recordio ar ‘Cynllunio ar Gyfer Newid y Cwricwlwm Sesiwn 2’.Mae'r sesiwn fer yma yn egluro fframwaith Cwricwlwm i Gymru ac yn cynnig rhai gweithgareddau ymarferol i gefnogi’r ymgysylltu a datblygu dealltwriaeth bellach.Adnoddau Cliciwch ar...

TEST

An introduction to a unit of work titled ‘conflict,’ encouraging pupils to creatively note ideas relating to this topic. Slides are included analysing propaganda posters and how they are used to persuade the audience. School – Ysgol Eifionydd Age – KS3 Subject –...

Cynllunio ar gyfer newid Cwricwlwm – Sesiwn 1

Yma mae Gweminar a gafodd ei recordio ar ‘Cynllunio ar Gyfer Newid y Cwricwlwm Sesiwn 1’. Mae'r sesiwn fer yma yn egluro fframwaith Cwricwlwm i Gymru ac yn cynnig rhai gweithgareddau ymarferol i gefnogi’r ymgysylltu a datblygu dealltwriaeth bellach. Adnoddau Cliciwch...

Cyflwyniadau Gweminar Gwyddoniaeth Mai 2021

Dyma gasgliad o'r cyflwyniadau oedd yn ran o weminar Gwyddoniaeth Cynradd ym Mai 2021.AdnoddauCliciwch ar y teitlau isod i'w ehangu. Cyflwyniad i sut mae ysgol wedi mynd ati i ddechrau arbrofi gyda datblygu gwyddoniaeth yn y cwricwlwm newydd[dg...

Gweminar ‘Papurau Procio’ ar y Daith Ddiwygio

Dyma recordiad o weminar yn cyflwyno'r 'Papurau Procio', gyda chyfraniadau gan Arwyn Thomas, yr Athro Graham Donaldson a thîm o YCG ar draws GwE. • Gobeithio bydd y Darnau Meddwl hyn yn annog staff eich ysgol i fyfyrio ar yr hyn sydd eisoes yn gweithion'n effeithiol,...

Darllen a Deall Tric a Chlic

Ysgol - Ysgol TregarthOed - CSIaith - CymraegAmser i orffen y gwaith - 7+ awrMDPh - Ieithoedd, llythrennedd a chyfathrebu DisgrifiadCasgliad o dasgau darllen a deall sy’n cyd-fynd a llyfrau Tric a Chlic (cam 1 a 2). Dim cyngor Sgiliau...

Syniadau Mathemateg Tu Allan

Ysgol – Ysgol RhiwlasOed – CSIaith – CymraegAmser i orffen y gwaith – 7+ awrMDPh – Mathemateg a rhifedd, Iechyd a lles, leithoedd, llythrennedd a chyfathrebu Disgrifiad Casgliad o weithgareddau Rhif gan ddefnyddio yr ardal tu allan ar gyfer disgyblion Cyfnod Sylfaen...

Y Gaeaf

Teitl yr adnodd – Y GaeafYsgol – Ysgol TregarthOed – Meithrin a DerbynIaith – CymraegAmser i orffen y gwaith – 4 - 6 awrMDPh – Gwyddoniaeth a thechnoleg, Celfyddydau mynegiannol, Dyniaethau DisgrifiadCasgliad o weithgareddau trawsgwricwlaidd ar y thema ‘Y Gaeaf’ ar...

Edgar the Explorer

Title of resource: Edgar the Explorer School: Ysgol NannerchYears: 3 - 4Language: EnglishLength of activity: 7+ hoursAOLE 1: Language, literacy and communicationAOLE 2: Expressive arts Description:A Literacy, Language and Communication Project on Edgar the Explorer....

Y GIG – Byw yn Iach

Teitl yr Adnodd: Y GIG – Byw yn Iach Ysgol: Gwaun GynfiBlwyddyn: 3 - 6Cyfrwng: CymraegHyd y Weithgaredd: 7+ awrMaes Dysgu a Phrofiad 1: DyniaethauMaes Dysgu a Phrofiad 2: Iechyd a Lles Trosolwg o’r Cynnwys:Cymysgedd o dasgau yn seiliedig ar waith y Gwasanaeth Iechyd...

America

School – Ysgol Dyffryn IalYears – 3 -6Language – EnglishLength of activity – 4-6 hoursAOLE 1 – Language, literacy and communicationAOLE 2 – Humanities DescriptionLesson ideas based on the topic America. Lessons include language, creative as well as humanities focus....

Themau amrywiol: Cerddoriaeth, Iechyd, Natur, Tywydd ac Y Byd a’i Bobl

Ysgol – Ysgol BodfeurigBlwyddyn – 3 - 6Cyfrwng – CymraegHyd y Weithgaredd – 7+ awrMaes Dysgu a Phrofiad 1 – Ieithoedd, llythrennedd a chyfathrebuMaes Dysgu a Phrofiad 2 – Mathemateg a rhifedd Trosolwg o’r Cynnwys Cyfres o gynlluniau thema amrywiol, dwyieithog i’w...

Rainforests

School – Ysgol Rhos HelygYears – 5 and 6Language – EnglishLength of activity – 4-6 hoursAOLE 1 – HumanitiesAOLE 2 – Science and Technology Description The resources are part of a Rainforest/Deforestation project that was completed during Lockdown so were completed on...

Arwyr

Ysgol– Gwaun GynfiBlwyddyn – 3 -6Cyfrwng – CymraegHyd y Weithgaredd – 7+ awrMaes Dysgu a Phrofiad – Ieithoedd, llythrennedd a chyfathrebu / Gwyddoniaeth a thechnoleg Trosolwg o’r CynnwysUned o waith ar arwyr - disgyblion wedi dangos diddordeb mewn gwyddonwyr fel arwyr...

Blwyddyn Newydd

Ysgol– Ysgol Pen y Bryn, BethesdaBlwyddyn – 3 - 6Cyfrwng – CymraegHyd y Weithgaredd – 7+ awrMaes Dysgu a Phrofiad 1 – DyniaethauMaes Dysgu a Phrofiad 2 – Celfyddydau mynegiannol Trosolwg o’r Cynnwys Amrywiaeth o dasgau sy’n ymwneud â thraddodiadau dathlu blwyddyn...

Summer

School – Ysgol Penrhyn, New Broughton Years – 5 Language – English Length of activity – 7+ hours AOLE 1 – Health and wellbeing AOLE 2 – Language, literacy and communication Description Outdoor blended learning unit for KS2. Literacy Developing vocabulary Listening as...

Y Normaniaid yn ymosod ar Gymru

Ysgol – Ysgol BotwnnogOed - CA3Iaith – Cymraeg a saesnegAmser i orffen y gwaith – 1 awrMDPh – Dyniaethau DisgrifiadAdnodd ar Y Normaniaid yn ymosod ar Gymru gyda chyfres o dasgau ar Google Slides. Sgilau TrawsgwricwlaiddLlythrenneddGwrando am ystyr,Datblygu...

Outdoor Learning Science and Technology

School – Ysgol Porth y FelinYears – Whole SchoolLanguage – EnglishLength of activity – 7+ hoursAOLE 1 – Science and technologyAOLE 2 – Humanities DescriptionWhole school plans, focus on developing scientific enquiry skills in the outdoors. LiteracyDeveloping...

Wonderful Wildlife

School – The Hafod FederationYears – 5 and 6Language – EnglishLength of activity – 7+ hoursAOLE 1 – Health and wellbeingAOLE 2 – Language, literacy and communication DescriptionA Blended Learning pack with a theme of Wonderful Wildlife. Activities for pupils to...

Flight

Back School – Ysgol Bryn GwaliaYears – 5 and 6Language – EnglishLength of activity – 7+ hoursAOLE 1 – Science and technologyAOLE 2 – Humanities DescriptionKS2 Topic, aimed at Years 5 and 6 focusing on flight with an emphasis on science and technology. Children begin...

Continwwm Trefol-Gwledig

Ysgol - Ysgol Godre’r BerwynOed - CA4Pwnc - DaearyddiaethIaith - Cymraeg a SaesnegAmser i orffen y gwaith - 1-3 awrUned TGAU - U1 Thema 2 DisgrifiadCasgliad o adnoddau sy’n ymwneud â’r continwwm trefol-gwledig. Mae’r adnoddau yn cynnig cyfleoedd i drafod canfyddiad o...

Newid Hinsawdd

Ysgol - Ysgol Godre’r BerwynOed - CA4Pwnc - DaearyddiaethIaith - Cymraeg a SaesnegAmser i orffen y gwaith - 1-3 awrUned TGAU - U2 Thema 5 DisgrifiadCasgliad o gyflwyniadau ar y thema ‘Newid Hinsawdd’ ac yn ymateb i ofynion y fanyleb arholiad. Anogir y disgyblion i...

Cynefin

Ysgol - Dalgylch DysyniBlwyddyn - 3 - 6Cyfrwng - CymraegHyd y Gweithgaredd - 7+ awrMaes Dysgu a Phrofiad 1 - Gwyddoniaeth a thechnolegMaes Dysgu a Phrofiad 2 - Ieithoedd, llythrennedd a chyfathrebu Trosolwg o’r CynnwysMae’r gweithgareddau o fewn y dosbarth hwn yn...

Lliwiau

Ysgol - Pen y Bryn, BethesdaBlwyddyn - 3 - 6Cyfrwng - CymraegHyd y Gweithgaredd - 7+ awrMaes Dysgu a Phrofiad 1 - Celfyddydau mynegiannolMaes Dysgu a Phrofiad 2 - Ieithoedd, llythrennedd a chyfathrebu Trosolwg o’r CynnwysAmrywiaeth o dasgau sy’n ymwneud â lliwiau’r...

Troll Hunters

Title of resource: Troll Hunters School: Ysgol Cefn MeiriadogYears: Nursery and ReceptionLanguage: EnglishLength of activity: 7+ hoursAOLE 1: Language, literacy and communicationAOLE 2: Humanities Description:Children are tasked with helping the Queen to locate the...

Yr Ail Ryfel Byd

Ysgol - Pen y Bryn, BethesdaBlwyddyn - 3 - 6Cyfrwng - CymraegHyd y Gweithgaredd - 7+ awrMaes Dysgu a Phrofiad 1 - DyniaethauMaes Dysgu a Phrofiad 2 - Celfyddydau mynegiannol Trosolwg o’r CynnwysAmrywiaeth o dasgau sy’n astudio bywydau pobl yn ystod y cyfnod ac...

Dŵr

Ysgol - Pen y Bryn, BethesdaBlwyddyn - 3 - 6Cyfrwng - CymraegHyd y Gweithgaredd - 7+ awrMaes Dysgu a Phrofiad 1 - DyniaethauMaes Dysgu a Phrofiad 2 - Ieithoedd, llythrennedd a chyfathrebu Trosolwg o’r CynnwysAmrywiaeth o dasgau sy’n ymwneud â dŵr, boed yn dasgau am...

Home Sweet Home

Title of resource: Home Sweet Home School: Ysgol Owen JonesYears: 3 and 4Language: EnglishLength of activity: 7+hoursAOLE 1: Language, literacy and communication Description:An activity to develop inference skills and prediction, whilst also developing the children’s...

Adnoddau a Dogfennau Dysgu yn yr Awyr Agored

Rhestr o lyfrau, gwefannau, dogfennau defnyddiol a rhestr o adnoddau posib i gefnogi dysgu yn yr awyr agored.   AdnoddauCliciwch ar y teitlau isod i'w ehangu.[dg...

Cyflwyniadau Ysgolion ar Ddysgu o Bell

Cyflwyniadau gan ysgolion yn egluro sut y bu iddynt ymgysylltu â disgyblion, datblygu profiadau dysgu gartref a sut y gwnaethpwyd defnydd effeithiol o dechnoleg i gyfathrebu gyda disgyblion a rhieni/gwarchodwyr yn ystod y cyfnod clo.AdnoddauCliciwch ar y teitlau isod...

Camau Datblygiad sy’n Gysylltiedig â Sgiliau Creadigol a Llawdriniol Manwl

Cardiau o gamau datblygiad sy'n gysylltiedig â sgiliau creadigol a llawdriniol manwl. Maent yn cynnwys eglurhâd o'r camau ynghŷd ag enghreifftiau o adnoddau pwrpasol a chanllawiau ar gyfer oedolion.AdnoddauCliciwch ar y teitlau isod i'w ehangu.[dg...

Celtiaid – Minecraft

Ysgol – RhiwlasBlwyddyn – 3 -6Cyfrwng – CymraegHyd y Weithgaredd – 7+ awrMaes Dysgu a Phrofiad 1 – DyniaethauMaes Dysgu a Phrofiad 2 – Ieithoedd, llythrennedd a chyfathrebu Trosolwg o’r CynnwysCyfres o wersi / syniadau sy’n gysylltiedig a’r thema Celtiaid trwy...

The Environment

School – Ysgol Bryn GwaliaYears – 5 and 6Language – EnglishLength of activity – 7+hoursAOLE 1 – HumanitiesAOLE 2 – Health and wellbeing DescriptionThis content is aimed towards years 5 and 6, containing weekly, midterm and lesson plans centred around the theme of the...

Abandoned and Re-Imagined

School – The Hafod FederationYears – 3 and 4Language – EnglishLength of activity – 7+ hoursAOLE 1 – HumanitiesAOLE 2 – Language, Literacy and Communication DescriptionActivities are based around an abandoned house, due for demolition. The house has a rich history...

Camau Bach Sgiliau Mathemateg

Dyma'r camau bach a fydd o gymorth i chi wrth gynllunio'ch sgiliau Datblygiad Mathemategol. Nid yw'n gynllun gwaith ond yn ddefnyddiol ar gyfer cynllunio yn ôl anghenion y plentyn. Dylid cynnwys ymresymu rhifyddol ym mhob elfen ac o fewn y profiadau dysgu a...

The Titanic

School – Ysgol Y FoelYears – 3 - 6Language – EnglishLength of activity 1 – 3 hoursAOLE 1 – HumanitiesAOLE 2 – Language, literacy and communication DescriptionA unit of work focusing on The Titanic for Year 3-6. Included in the pack is a mind map of various topic ideas...

Can we find Peace?

Back School – Ysgol DeganwyYears – 5 and 6Language – EnglishLength of activity – 7+ hoursAOLE 1 – HumanitiesAOLE 2 – Health and wellbeing DescriptionRE unit of work 'Can we find peace?' All activities are based on the book 'Important Religious Questions, Can we find...

Animals

School – Ysgol Borthyn Years – 3 and 4 Language – English Length of activity – 7+ hours AOLE 1 – Language, literacy and communication AOLE 2 – Mathematics and Numeracy Description A one week unit of work based on Animals.  These activities cover a variety of AOLEs and...

Patrymau Iaith Cymraeg

Ysgol– Ysgolion Dalgylch David HughesBlwyddyn – Meithrin a DerbynCyfrwng – CymraegHyd y Gweithgaredd – 7+ awrMaes Dysgu a Phrofiad 1 – Ieithoedd, llythrennedd a chyfathrebu Trosolwg o’r CynnwysCynllun Patrymau Iaith Cymraeg. Mae'n gynllun i athrawon gyflwyno patrymau...

Cestyll

Ysgol – Ysgol Maes GarmonOed - CA3Iaith – CymraegAmser i orffen y gwaith – 7+ awrMDPh – Dyniaethau DisgrifiadBydd disgyblion yn dysgu am y mathau o gestyll adeiladwyd yng Nghymru a Lloegr a dadansoddi’r effaith ar y ddwy wlad. Byddant yn disgrifio, egluro a dadansoddi...

Sialens Braslunio

Ysgol – Ysgol BotwnnogOed - CA3Iaith – CymraegAmser i orffen y gwaith – 4-6 awrMDPh – Celfyddydau mynegiannol Disgrifiad Sialens Braslunio (Wythnosol neu ddyddiol neu fel cychwyn gwers) i'w osod a'i dicio i ffwrdd yn ystod y cyfnod. Roedd Pwysigrwydd y gwaith er mwyn...

Mabolgampau

Ysgol– Ysgol y GelliBlwyddyn – 3 a 4Cyfrwng – CymraegHyd y Weithgaredd – 7+ awrMaes Dysgu a Phrofiad – Iechyd a lles, Mathemateg a rhifedd Trosolwg o’r CynnwysUned o waith trawsgwricwlaidd ar Fabolgampau ar gyfer Bl 3 a 4 - cyd-fynd yn dda gydag adnodd GwE- 'Ar eich...

Y Gemau Olympaidd

Ysgol– Ysgol HenblasBlwyddyn – 5 a 6Cyfrwng – CymraegHyd y Weithgaredd – 7+ awrMaes Dysgu a Phrofiad  – Ieithoedd, llythrennedd a chyfathrebu , Mathemateg a rhifedd Trosolwg o’r CynnwysCrewyd yr uned hon ar y cyd gan ddisgyblion blwyddyn 5 a 6, ac athrawon Ysgol...

I’m a Celebrity Get Me Out of Here

Back School – Ysgol Borthyn Years – 5 and 6 Language – English Length of activity – 7+ hours AOLE 1 – Language, literacy and communication AOLE 2 – Mathematics and Numeracy Description A one week unit of work based on I'm a Celebrity Get Me Out of Here! These...

Yr Eidal

Ysgol: Ysgolion Llanbedrgoch / TalwrnBlwyddyn: Meithrin a Derbyn, Blwyddyn 1 a 2Cyfrwng: CymraegHyd y Weithgaredd: 7+ awrMaes Dysgu a Phrofiad 1: Mathemateg a rhifeddMaes Dysgu a Phrofiad 2: Ieithoedd, llythrennedd a chyfathrebu Trosolwg o’r Cynnwys:Uned o waith a...

War Poetry

School: Ysgol FriarsAge: KS3Language: EnglishLength of activity: 7+ hoursAOLE: Language, literacy and communication Description:A series of 20 lessons on War poetry which could be used as a basis for the Welsh poetry in KS4 too. Lessons are organised on PowerPoints...

Factors, Quick Starters

School: Christ the Word Catholic SchoolAge: KS3Language: EnglishLength of activity: 1 hourAOLE: Mathematics and Numeracy Description:A starter activity which is has two levels, one easier and one slightly more challenging to improve learners understanding of a factor....

Agriculture

School: Ysgol Dinas BranAge: KS3Language: EnglishLength of activity: 1-3 hoursAOLE: Humanities Description:In this short unit on Agriculture we explore the human food web, learn about Agriculture & how it works. We investigate how agriculture connects different...

Newidiadau ym maes Trosedd a Chosb, tua 1500 hyd heddiw

Ysgol – Ysgol Bro IdrisOed – CA4Pwnc - HanesIaith – Cymraeg a SaesnegAmser i orffen y gwaith – 7+ awrUned TGAU – U3A Disgrifiad Nodiadau i gefnogi’r modiwl Trosedd a Chosb (Uned 1-7) gyda ffynonellau, tasgau byrion, tasgau estynedig a cwestiynau arholiad 1. Achosion...

Cyfranogiad

Ysgol – Ysgol BotwnnogOed – CA4Pwnc – Addysg GorfforolIaith – Cymraeg a SaesnegAmser i orffen y gwaith – 1-3 awrUned TGAU – U5 Disgrifiad Casgliad o gyflwyniadau, deunyddiau darllen, dolenni i glipiau fideo a chwestiynau enghreifftiol ar themau sy’n ymwneud â...

Yn yr Ardd

Ysgol– Ysgol Y GelliBlwyddyn – 3 a 4Cyfrwng – CymraegHyd y Weithgaredd – 7+ awrMaes Dysgu a Phrofiad 1 – Celfyddydau mynegiannolMaes Dysgu a Phrofiad 2 – Gwyddoniaeth a thechnoleg Trosolwg o’r CynnwysUned o waith trawsgwricwlaidd 'Yn yr Ardd' ar gyfer Bl 3 a 4....

Resbiradaeth a’r System Resbiradol mewn Bodau Dynol

Ysgol – Ysgol Bro IdrisOed – CA4Pwnc – Gwyddoniaeth - BywydegIaith – Cymraeg a SaesnegAmser i orffen y gwaith – 4-6 awrUned TGAU - U1 Disgrifiad Casgliad o dasgau sy’n gofyn i ddisgyblion i ddiffinio geiriau allweddol, labelu diagramau, gosod brawddegau mewn trefn,...

Electrolysis

Ysgol – Ysgol BotwnnogOed – CA4Pwnc – Gwyddoniaeth: CemegIaith – Cymraeg a SaesnegAmser i orffen y gwaith – 1-3 awrUned TGAU – U2 Disgrifiad Adnoddau i gefnogi Uned 2 TGAU Blwyddyn 11 Cemeg - Metelau ac echdynnu metelau. Mae’r deunyddiau yn cynnwys cyflwyniadau...

Y System Cylchrediad Dynol

Ysgol – Ysgol BotwnnogOed – CA4Pwnc – Gwyddoniaeth: BywydegIaith – Cymraeg a SaesnegAmser i orffen y gwaith – 1-3 awrUned TGAU - Bywydeg Disgrifiad Cyfres o wersi dwyieithog ar y System Cylchrediad Dynol (Bioleg) ar gyfer cwrs Gwyddoniaeth Ddwyradd. Rhifau yn...

Y Chwarel

Ysgol – Ysgol y GelliOed – Blwyddyn 1 a 2Iaith – CymraegAmser i orffen y gwaith – 7+ awrMDPh – Ieithoedd, llythrennedd a chyfathrebu, Dyniaethau, Celfyddydau mynegiannol DisgrifiadUned o waith dros gyfres o wythnosau ar thema'r Chwarel i Blwyddyn . Cynlluniau...

Shakespeare Fashion

School – Denbigh High SchoolAge – KS3Language – EnglishLength of activity – 1-3 hoursAOLE – Language, literacy and communication DescriptionThis is a task based around the theme of fashion in Shakespeare's time. Students read a differentiated text from the internet...

Y Llew – Pili Pala

Teitl yr Adnodd – Y Llew Pila Pala Ysgol– Ysgol EglwysbachBlwyddyn – 5 and 6Cyfrwng -  CymraegHyd y Weithgaredd – 7+awrMaes Dysgu a Phrofiad 1 – Ieithoedd, llythrennedd a chyfathrebuMaes Dysgu a Phrofiad 2 – Dyniaethau Trosolwg o’r Cynnwys Cyfres o weithgareddau sy'n...

Cymharu Datblygiad

Ysgol – Ysgol BotwnnogOed - CA3Iaith – CymraegAmser i orffen y gwaith – 1-3 awrMDPh – Dyniaethau DisgrifiadTasg a gafodd ei chwblhau dros dwy wers yw hon yn dilyn themau Datblygiad. Y syniad yw cymharu datblygiad Ghana gyda i fyny at bedair gwlad arall, er gellir...

Year 7 and 8 Technology Projects

School – Christ the Word Catholic School Age – KS3 Language – English Length of activity – 7+ hours AOLE – Science and Technology Description A selection of blended learning projects and workbooks that cover technology projects including: Logos, paper engineering,...

North South Divide

Back School – Christ the Word Catholic School Age – KS3 Language – English Length of activity – 1 hour AOLE – Humanities Description A PowerPoint outlines key information that provides evidence of a North South UK divide. Pupils use the information in the PowerPoint...

Stem Cells

School – Christ the Word Catholic SchoolAge – KS3Language – EnglishLength of activity – 4-6 hoursAOLE – Science and Technology DescriptionA series of lessons exploring the topic of Stem Cells, which includes how and why they are used and the moral ethical and...

Battle of Hastings

School – Ysgol Rhiwabon Age – KS3 Language – English Length of activity – 1-3 hours AOLE – Humanities Description Two PowerPoints - the first allows pupils to explore the events of the Battle of Hastings, with an opportunity to self-assess their work and the second...

Classical Composers

School – Ysgol Dinas BranAge – KS3Language – EnglishLength of activity – 4-6 hoursAOLE – Expressive Arts DescriptionThese are simple research tasks in both PPT and PDF for iconic Classical Composer and their most famous pieces of music. I had tracks ready for learners...

Cardboard Maze

School – Ysgol Dinas BranAge – KS3Language – EnglishLength of activity – 1-3 hoursAOLE – Science and technology DescriptionA PowerPoint showing how pupils can create a cardboard maze. LiteracyListening to understandQuestioning NumeracyCommunicating with...

Bwyd a Ffermio Bl 5 a 6

Ysgol– Ysgol CerrigydrudionBlwyddyn – 5 a 6Cyfrwng – CymraegHyd y Weithgaredd – 7+awrMaes Dysgu a Phrofiad 1 – Gwyddoniaeth a thechnolegMaes Dysgu a Phrofiad 2 – Mathemateg a rhifedd Trosolwg o’r Cynnwys Cyfres i wersi Bl. 5 a 6 wedi eu selio ar y thema Bwyd a Ffermio...

Sêr a Phlanedau

Teitl yr adnodd – Sêr a PhlanedauYsgol – Ysgol Bro IdrisOed – CA4Pwnc - FfisegIaith – CymraegAmser i orffen y gwaith – 4-6 awr Uned TGAU – U2 DisgrifiadCasgliad o bapurau cwestiwn gydag ambell cyfeiriad at fideo defnyddiol a gwybodaeth cyd-destunol. Mae’r atebion i...

Defnyddio Egni

Ysgol – Ysgol Bro IdrisOed – CA4Pwnc - FfisegIaith – CymraegAmser i orffen y gwaith – 4-6 awr Uned TGAU - U1 DisgrifiadCasgliad o gwestiynau a thaflenni ateb.1. Effeithiolrwydd tŷ – sylfaenol / Effeithiolrwydd tŷ2. Effeithiolrwydd3. Egni gwresogi a chludiant4....

Yr atom, strwythur electronig a’r Tabl Cyfnodol

Ysgol – Ysgol Bro IdrisOed – CA4Pwnc - CemegIaith – CymraegAmser i orffen y gwaith – 4-6 awr Uned TGAU - U1 DisgrifiadCasgliad o daflenni gwaith:1. Yr Atom2. Yr atom a’r strwythur electronig3. Y Tabl Cyfnodol4. Ffurfiant ionau5. Priodweddau ffisegol6. Cyflwr mater a’r...

Y Ffwrnais Chwyth, Electrolysis, metelau trosiannol ac aloion

Ysgol – Ysgol Bro IdrisOed – CA4Pwnc - CemegIaith – CymraegAmser i orffen y gwaith – 4-6 awrUned TGAU – U2 DisgrifiadCasgliad o daflenni gwaith:1. Y Ffwrnais Chwyth2. Electrolysis (Cymraeg) Set 13. Electrolysis (Cymraeg) Set 24. Electrolysis Dŵr5. Electrolysis...

2 Point Perspective

Back School – Ysgol Dinas BranAge – KS3Language – EnglishLength of activity – 1-3 hoursAOLE – Science and technology DescriptionA number of drawing tasks teaching students how to draw in 2 point perspective. Students are also shown, in a video, how to render to make...

Sustainable Packaging

Back School – Ysgol Dinas BranAge – KS3Language – EnglishLength of activity – 1-3 hoursAOLE – Science and technology DescriptionThe resource consists of a PowerPoint presented in a video providing the learning and activities. Pupils are asked to consider how items can...

Lliw

Ysgol – Ysgol CerrigydrudionBlwyddyn – 5 a 6Cyfrwng – CymraegHyd y Weithgaredd – 1-3 awrMaes Dysgu a Phrofiad – Celfyddydau mynegiannol / Ieithoedd, llythrennedd a chyfathrebu Trosolwg o’r CynnwysCyfres o wethgareddau celf wedi selio ar ddefnydd lliw...

Y Celtiaid

Ysgol– Ysgol LlandwrogBlwyddyn – 3 - 6Cyfrwng – CymraegHyd y Weithgaredd – 7+awrMaes Dysgu a Phrofiad – Ieithoedd, llythrennedd a chyfathrebu / Dyniaethau Trosolwg o’r CynnwysUned o waith ar y Celtiaid yn Google Classroom. Ceir yma ddetholiad o waith trawsgwricwlaidd...