Rhwydweithiau

Ers mis Medi 2021, mae GwE wedi sefydlu rhwydweithiau lleol a rhanbarthol Cwricwlwm i Gymru, a hynny gan weithio ar y cyd ag ysgolion y rhanbarth. Mae mwy na 700 o ymarferwyr ysgolion yn gweithio gyda’r grwpiau canlynol:

 • Dylunio Cwricwlwm
 • Cynnydd ac Asesu
 • Meysydd Dysgu a Phrofiad
  • Iaith, Llythrennedd a Chyfathrebu (Cymraeg a Saesneg)
  • Mathemateg a Rhifedd
  • Gwyddoniaeth a Thechnoleg
  • Y Dyniaethau
  • Iechyd a Lles
  • Y Celfyddydau Mynegiannol

Bydd y Rhwydweithiau Cwricwlwm i Gymru yn gweithio mewn partneriaeth efo’r Athro Graham Donaldson, GwE a’r chwe Awdurdod Lleol yng Ngogledd Cymru i:

 • Gyfrannu at gynllunio, dylunio, a rhannu arferion cwricwlwm yn lleol ac yn rhanbarthol.
 • Cydweithio â grŵp o gymheiriaid i gefnogi gwaith dylunio’r cwricwlwm ar lefel leol a chefnogi datblygiad MDaPh ar lefel ranbarthol.
 • Cyfathrebu a rhannu’r dysgu a’r arferion llwyddiannus ar draws ysgolion yr awdurdod lleol.
 • Cefnogi datblygiad rhaglen gyson a chynhwysol o Ddysgu Proffesiynol o safbwynt dylunio’r cwricwlwm ac asesu o fewn y MDaPh.
 • Cyfrannu at ddatblygu modelau cynllunio a dylunio i gefnogi ysgolion wrth iddynt dreialu, gwerthuso a pharatoi’r gweithlu ar gyfer cyflwyno am y tro cyntaf.
 • Sicrhau bod cydlynedd a chapasiti priodol i ddarparu adnoddau rhanbarthol o safon uchel yn y maes hwn.
 • Cefnogi’r gwaith i ddatblygu Strategaeth Ranbarthol Gogledd Cymru.

Mae gwaith y rhwydweithiau yn gwbl gyson â’r disgwyliadau a nodir yn y ddogfen Cwricwlwm i Gymru: Y Daith i 2022 ac yn arddel egwyddorion datblygu ar y cyd, addysgeg ac ymgysylltu â dysgu proffesiynol ac arbenigedd.