Y saith cysgadur

Gwybodaeth

 • Pwnc – Llythrennedd a Rhifedd
 • Ysgol – Ysgol Gynradd Abererch
 • Oed– Derbyn, Blwyddyn 1 a 2
 • Iaith – Cymraeg a Saesneg
 • Amser sydd ei hangen i gwblhau’r gweithgareddau – 7+ awr

Cyfres o dasgau llythrennedd a rhifedd a gyflwynwyd yn wreiddiol yn nhymor yr Hydref 2020 gyda’r gerdd “Y Saith Cysgadur” yn ganolbwynt iddynt. Mae cyfle i ddysgu am y saith anifail sy’n gaeafgysgu, i adrodd neu berfformio’r gerdd ac i ddatblygu sgiliau llafar hefyd drwy greu fideo o ‘Fy hoff dymor..’ Cynigir bwydlen o weithgareddau creadigol hefyd. Mae’r awdur yn defnyddio Adobe Spark (ffeiliau sain a fideo) er mwyn helpu plant o gartrefi di-Gymraeg i glywed yr ynganiad cywir. Mae defnyddio adnoddau S4C Cyw yn bwysig hefyd gan ei fod yn hybu’r cysylltiad rhwng rhieni di-Gymraeg gyda chyfryngau cyfrwng Gymraeg ac yn sicrhau eu bod yn defnyddio adnoddau o safon.

SGILIAU TRAWSGWRICWLAIDD

Meysydd Dysgu a Phrofiad

 • Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu
 • Mathemateg a Rhifedd
 • Gwyddoniaeth a Thechnoleg

Llythrennedd

 • Datblygu geirfa
 • Gwrando a deall
 • Deall, ymateb a dadansoddi
 • Eglurder a geirfa

Rhifedd

 • Rhuglder
 • Y system rif

Cymhwysedd digidol

 • Creu cynnwys digidol