Myths and Legends

Ysgol – Ysgol Glan y Môr, Dwyfor, Gwynedd
Oed – B7
Iaith – Saesneg
Amser sydd ei hangen i gwblhau’r gweithgareddau – 7+ awr
Teitl yr adnodd – Myths and Legends

Disgrifiad o’r adnodd

Rhaglen dysgu cynhwysfawr ar y thema ‘Myths and Legends’. Mae’r disgyblion yn defnyddio dolen You Tube i wrando ar stori’r Minotaur cyn cyfoethogi eu geirfa er mwyn ysgrifennu disgrifiad o’r minotaur. Crewyd yr uned er mwyn cael ei chwblhau yn electronig gyda’r athro hefyd yn marcio/rhoi adborth yn yr un ffurf. Mae’r awdur yn awgrymu bod athrawon yn cwestiynu ac yn modelu’n effeithiol cyn cychwyn ar y prif dasgau. Gwahoddir athrawon i ymuno mewn Dosbarth Gwgl er mwyn cael mynediad at uned gyfan o waith ar fythau a chwedlau. Ymhlith y casgliad o weithgareddau mae straeon am Branwen, Santes Dwynewn, Gelert, Midas, Cupid, Pandora, Orpheus a Jason.

Maes Dysgu a Phrofiad

Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu

Medrau Llythrennedd:

Gwrando am ystyr / Listening for meaning,
Datblygu geirfa / Developing vocabulary,
Gwrando i ddeall / Listening to understand,
Strategaethau darllen / Reading strategies,
Deall, ymateb a dadansoddi / Understanding, response and analysis,
Eglurder a geirfa / Clarity and vocabulary, Geirfa, sillafu, gramadeg / Vocabulary, spelling, grammar,
Cynllunio a threfnu ar gyfer gwahanol ddibenion, cynulledifaoedd a chyd-destunau Planning and organising for different purposes, audiences and context/

Adnoddau

Cliciwch ar y teitlau isod i’w ehangu.