Esiamplau o weithgareddau Dysgu Cyfunol – Cyfnod Sylfaen

Dylid dilyn y canllawiau gweithredol ac asesiad risg yr ysgol wrth gynllunio a chyflwyno gweithgareddau.

Cyfeiriwch at y ddogfen ystyriaethau cyfnod sylfaen am ganllawiau pellach.

Mae’r rhain yn enghreifftiau o weithgareddau ffocws a rhai o fewn y ddarpariaeth wedi’i chyfoethogi. Dylid cadw’r tasgau ffocws yn fyr gyda chyfleoedd i ail-adrodd. (10 – 15 munud Meithrin a Derbyn / 15 – 20 munud Bl1 a Bl2). Sicrhewch bod darpariaeth barhaus ar gael.

Adnoddau

Cliciwch ar y teitlau isod i’w ehangu.
Blwyddyn 1 a 2 - Yn y cartref (Clipiau fideo)

Dylid darparu cyfarwyddiadau cam wrth gam ar gyfer yr holl weithgareddau sy’n cael eu gyrru adref, oni bai eu bod yn hunan-eglurhaol. Rydym wedi enghreifftio rhai ohonynt isod.

TASGAU I YMARFER SGILIAU SYDD WEDI’U CYFLWYNO YN YR YSGOL

 

CREU FFON FEDR – Ewch i greu ffon fetr ei hunain, marciwch bob yn 10cm gyda tâp. Defnyddiwch ffon fetr i chwilio am bethau sy’n hirach/fyrrach/tua yr un maint ag un metr yn yr amgylchedd.

GÊM TAFLU DROS Y FRAICH – Pwy all daflu bellaf? Dewisiwch gwrthrych i’w daflu a mesurwch y pellter.

GÊM CHARADES – disgrifiwch gymeriad a’r hyn mae’n ei wneud. Pa ran o’r stori sy’n cael ei ddisgrifio?

AIL-GREU CLAWR – Beth am ail-greu clawr eich hoff lyfr/hoff stori?
https://app.seesaw.me/pages/shared_activity?share_token=uxG_Xzs8R2STLT8qGg-XNw&prompt_id=prompt.f92854e3-6e60-4464-9784-1d4a612ebd0b

TAITH BRIGYN – Ewch am dro, dewiswch frigyn ac ychwanegwch wrthrychau ar eich brigyn gan ddisgrifio’ch taith.

CREU MAP STORI – Dewiswch eich hoff stori. Ewch ati i greu map stori neu defnyddiwch ddarnau rhydd, ail-adroddwch y stori/rhan o’r stori gan ei recordio.

CYFLEU TEIMLADAU – Defnyddiwch ddarnau rhydd i gyfleu eich teimladau ac i sgwrsio gyda’ch teulu.

CREU ‘MOBILE’ NATUR – Ewch ati i greu mobile brigau. Mesurwch bob yn 10cm er mwyn sicrhau yr un faint o ofod rhwng y gwrthyrchau.

CORFFOROL A CHREADIGOL

CASGLU GWRTHRYCHAU – Mesurwch a gosodwch wahanol wrthrychau 1m o’i gilydd. Rhowch farciwr fel man cychwyn. Cewch ddewis e.e. sgipio, hercian, rhedeg a nôl pob un gwrthrych un ar y tro, rhedeg yn ôl i’r man cychwyn gan eu rhoi yn y fasged.

CREU MWGWD – Dewiswch gymeriad o’r stori ‘Yr Hugan Fach Goch’ a chreu mwgwd ar gyfer ei wisgo i actio’r stori. Mesurwch o amgylch eich pen.

CREU FFRAM FRIGAU – Be am fynd ati i greu ffrâm allan o frigau? Beth welwch chi o fewn eich ffrâm chi? Gallwch ddewis rhoi llun camera/llun yr ydych wedi ei greu/collage darnau rhydd yn eich ffrâm.

DAWNS Y DAIL – Dawns y dail. Allwch chi greu eich dawns eich hunain? Beth am wrando a dawnsio i’r gân sydd ar Cyw?

Meithrin a Derbyn - Yn y cartref (Clipiau fideo)

Dylid darparu cyfarwyddiadau cam wrth gam ar gyfer yr holl weithgareddau sy’n cael eu gyrru adref, oni bai eu bod yn hunan-eglurhaol. Rydym wedi enghreifftio rhai ohonynt isod.

TASGAU I YMARFER SGILIAU SYDD WEDI’U CYFLWYNO YN YR YSGOL

 

CANU A SYMUD – Ymarfer y gân efo symudiadau’r dwylo a’r corff, tu fewn a thu allan.

CYFRI HYD AT 5 NEU 10 – Darparu pecyn o wrthrychau i ymarfer cyfrif hyd at 5 neu 10, un yn fwy ac un yn llai. Rhoi taflen gyfarwyddiadau.

NEWID GEIRIAU RHIGWM – Newid y geiriau i’r rhigwm.. Dewis gwrthrych neu degan neu anifail sydd yn gwneud sŵn a newid y geiriau i’r gân.

DYFALU’R ANIFAIL – Dyfalu beth yw’r anifail. Disgrifio lluniau gwahanol anifeiliaid heb ddweud enw’r anifail.

GWNEUD LLYN – Gwneud llyn i’r hwyaid nofio ynddo. Gellir defnyddio hwn ar gyda hwyaid a wnaed mewn gweithgareddau creadigol er mwyn ymarfer cyfrif.

CORFFOROL A CHREADIGOL

SYMUD FEL HWYADEN – Symud fel hwyaden – chwifio’r breichiau, plygu’r penliniau, ysgwyd y pen ôl, plygu’r pengliniau ychydig, traed allan. Ychwanegu’r symudiadau i’r rhigwm pan fydd y plentyn wedi’i chofio yn dda iawn. Canu’r gân efo’r symudiadau a llwytho’r fideo ar y llwyfan dysgu.

CREU PYPED – Gwneud hwyaden byped efo hosan. Gan roi’r llaw tu mewn i’r pyped, ymarfer canu’r gân neu gael sgwrs efo ffrind pyped arall.

DILYN YR ARWEINYDD – Chwarae dilyn yr arweinydd gartref efo teulu a ffrindiau – bydd angen cyfarwyddiadau ar fideo. (Gweler y fideo a wnaed yn yr ysgol)

CREU NYTH – Creu nyth gan ddefnyddio unrhyw ddefnyddiau e.e. tyweli, sanau neu yn yr awyr agored gan ddefnyddio brigau, mwd, dail a cherrig ar gyfer nifer penodol o hwyaid e.e. 4 nyth ar gyfer 4 hwyaden.

GWNEUD HWYAID BACH – Gwneud hwyaid bach gan ddefnyddio deunyddiau ailgylchu pob dydd e.e. bocs wyau wedi’i dorri, a rhoi adenydd a phig o gerdyn yn sownd. Defnyddio’r rhain efo’r weithgaredd clai i ymarfer cyfrif a dweud y rhigwm.

CANU RHIGWM – Canu’r rhigwm gyda llais cryf a llais tawel. Dal ati i ymarfer cadw curiad cyson e.e. cwac, cwac, cwac h.y. 1, 2, 3 1, 2, 3. Allwch chi gyflymu ac arafu? Cadw curiad cyson. Meddwl am anifeiliaid eraill a’r synau a wnânt, a newid geiriau’r gân a’r sŵn i wneud penillion newydd i’r gân.

CYFRI GWRTHRYCHAU – Casglu gwrthrychau – teganau/ anoddau yn y cartref hyd at 5 neu 10 gwrthrych. Ymarfer cyfri y nifer o wrthrychau. Pan yn barod, ymarfer dweud un yn fwy/ un yn llai gan ddweud y rhif.

LLITHREN DDWR – Creu llithren ar gyfer yr hwyaid bach. Cofiwch ei wneud mor llithrith a sydd phosib.