Cylchfaoedd Ymarfer – Aerobig ac Anaerobig

Ysgol – Ysgol Ardudwy, Meirionnydd, Gwynedd
Oed– Blwyddyn 10 ac 11
Iaith – Cymraeg

Amser sydd ei hangen i gwblhau’r gweithgareddau – 1 awr
Teitl yr adnodd –  Cylchfaoedd Ymarfer – Ffitrwydd Aerobig ac Anaerobig

Disgrifiad o’r adnodd

Mae’r dasg hon yn addas ar gyfer cyflwyno Cylchfaoedd Ymarfer i’r dysgwyr a’u cynorthwyo gyda’u dealltwriaeth o sut i wella ffitrwydd aerobig ac anaerobig. Cyflwynir y wybodaeth i’r dysgwyr ar ffurf darn darllen, ble mae angen iddynt fynd ati i ddarllen y wybodaeth cyn ymateb i’r cwestiynau sy’n dilyn.  Mae’r disgyblion yn cymhwyso eu gwybodaeth a’u dealltwriaeth trwy gynllunio sesiwn cynhesu neu ymarfer yn seiliedig ar ddwy astudiaeth achos.  Ymhlith y canllawiau i’r disgyblion mae meini prawf llwyddiant, geirfa allweddol a chanllaw strwythuredig a darperi taflen atebion i gydfynd gyda’r dasg darllen a deall.  Noda’r awdur ei fod yn bosib cyfuno’r gwaith yma gyda gwers fyw gan ofyn i’r dysgwyr gyflwyno sesiwn cynhesu.

Cwrs TGAU

Addysg Gorfforol U1

Medrau

Llythrennedd:  darllen a deall