Dysgu Cyfunol yn CA2

Gwahanol fodelau dysgu cyfunol

Cylchdroi Lleoliad

Cylchdroi Unigolyn

Dosbarth Gwrthdro

(Flipped classroom)

Fe ddylai dysgu cyfunol…

 

 • ddechrau gyda gweledigaeth ar gyfer cwricwlwm, dysgu ac addysgu – Beth? Pam? Sut?
 • ystyried goblygiadau i les staff a dysgwyr
 • ystyried cyd-destun ysgol unigryw a’r rhwystrau sy’n wynebu dysgwyr
 • ystyried sut i wneud y defnydd gorau o ddysgu wyneb yn wyneb, ar-lein a dysgu o bell
 • fod yn addas i ddysgwyr o wahanol oedran a anghenion, darparu her a gwahaniaethu
 • gynnwys un cwricwlwm, sy’n cynnwys profiadau dysgu cyfoethog ac amrywiol
 • roi cyfleoedd i ddysgwyr ymarfer a datblygu eu sgiliau annibynnol yn y dosbarth yn ogystal ag yn y cartref
 • gynnwys adborth dysgwr i athro effeithiol yn ogystal ag athro i ddysgwr
 • ddefnyddio offer digidol yn effeithiol i gefnogi’r dysgu.
 • gynnwys arweiniad a chefnogaeth i rieni wedi ei gyfathrebu’n glir a gydag ymwybyddiaeth o ymrwymiadau teulu / gwaith
HINSAWDD DYSGU HYDER A CHYMHELLIANT DYSGWYR

Yn yr ysgol:

 • Defnyddiwch yn gyson eirfa fydd yn datblygu hyder dysgwyr a‘i ddealltwriaeth o sut i fod yn ddysgwr medrus a hyderus e.e. Grym …’eto’, dathlu camgymeriadau, cyfeirio at bwerau dysgu, Meddylfryd Twf /Segur
 • Atgyfnerthwch hyn gyda gwersi penodol ar rai neu’r cyfan o’r uchod
 • Ymagwedd a naratif cyson gan holl staff yr ysgol.
 • Rhowch ddigon o gyfleoedd i’r dysgwyr siarad am eu dysgu a rhannu eu meddwl

Gartref:

 • Cefnogi rhieni a rhannu gwybodaeth am strategaethau i helpu eu plentyn ee Meddylfryd Twf / Meddylfryd Segur, canmol ymdrech, dathlu camgymeriadau, Pwerau Dysgu
 • Adborth a deialog o bell gan athrawon i atgyfnerthu’r uchod yn gyson
 • Cyfleoedd adborth, hunanasesu ac asesu cymheiriaid ar gyfer rhannu sut yn ogystal â beth maen nhw wedi’i ddysgu
ESBONIO A MODELU SGILIAU/SYNIADAU ALLWEDDOL, GWREIDDIO DEALLTWRIAETH DYSGWYR

Yn yr Ysgol:

 • Esbonio a modelu syniadau / sgiliau allweddol, gwreiddio dealltwriaeth dysgwyr
 • Darparu Deilliannau Dysgu clir
 • Trafod modelau a chreu Meini Prawf Llwyddiant ar y cyd
 • Arwain ymarfer ac adolygu bwriadus i sicrhau dealltwriaeth o sgiliau newydd.
 • Ailymweld ac adolygu yn ôl yr angen
 • Rhannwch unrhyw ddysgu newydd yn gamau bach
 • Rhoi cyfle i ddysgwyr ymarfer a chymhwyso yn annibynnol er mwyn gwirio dealltwriaeth

Gartref:

 • Ymarfer a chymhwyso annibynnol sy’n adeiladu ar yr arweiniad yn yr ystafell ddosbarth, gan ddefnyddio awgrymiadau, sgaffaldau, cefnogaeth, wedi’u gwahaniaethu yn ôl yr angen
 • Adolygu ac ailymweld – yn annibynnol, gydag arweiniad rhieni neu gefnogaeth ar-lein athrawon
 • Defnyddiwch glipiau ffilm wedi’u recordio ymlaen llaw o unrhyw esbonio neu fodelu i ddysgwyr ddychwelyd atynt wrth weithio gartref, ac i alluogi rhieni i’w helpu a’u cefnogi. Defnyddiwch sawl platfform i sicrhau tegwch
ADBORTH - DYSGWR I ATHRO A GWIRIO DEALLTWRIAETH PRESENNOL Y DYSGWR

Yn yr ysgol:

 • Adolygu dysgu blaenorol ar ddechrau gwers
 • Byrddau gwyn, Padlet
 • Cwestiynu i ganfod gwybodaeth flaenorol a chwesiynu lefel uwch
 • Deialog
 • Trafodaeth un i un 3 munud

Gartref:

 • Gweithgareddau ar-lein e.e. Cwisiau, holiaduron, Padlet
 • Tasgau Flipgrid i gyfathrebu, rhannu neu grynhoi eu dysgu
 • Edrych ar dasgau yn Google Classroom
 • Sgwrs dosbarth / grŵp ar-lein e.e Chat yn MTeams
 • Negeseuon / sylwadau yn Google Classroom
ADBORTH - ATHRO I DDYSGWR

Yn yr ysgol:

 • Adborth dosbarth cyfan i fynd i’r afael â chamsyniadau ac ail ddysgu meysydd allweddol; dysgwyr i wella eu gwaith ar sail yr adborth
 • Adborth llafar unigol a deialog
 • Trafodaeth un i un 3 munud

Gartref:

 • Adborth dosbarth cyfan wedi’i recordio ymlaen llaw i fynd i’r afael â chamsyniadau ac ail ddysgu meysydd allweddol . Gall rhieni hefyd ei weld er mwyn cefnogi.
 • Adborth ysgrifenedig – sylwadau yn Google Classroom
HUNAN ASESU AC ADBORTH CYMHEIRIAID

Yn yr ysgol:

 • Hunanasesu a gwella gwaith yn dilyn adborth dosbarth neu unigol
 • Hunanasesu neu asesu cymheiriaid yn erbyn Deilliannau Dysgu a Meini Prawf Llwyddiant
 • Partneriaid Trafod – rhannu meddwl a syniadau, trafod atebion, rhoi cyfarwyddiadau
 • Byrddau gwyn bach

Gartref:

 • Hunanasesu yn annibynnol yn erbyn Deilliannau Dysgu a Meini Prawf Llwyddiant a rannwyd
 • Hunanasesu a gwella gwaith yn dilyn adborth dosbarth wedi’i recordio ymlaen llaw neu adborth llafar neu ysgrifenedig unigol, gyda chefnogaeth rhieni
 • Partneriaid Trafod- adborth ar waith ei gilydd yn Google Classroom

 

Cyfleoedd sy’n codi drwy ddatblygu dulliau dysgu cyfunol :

 

 • Paratoi ar gyfer Cwricwlwm i Gymru a datblygu’r sgiliau sy’n rhan annatod o’r 4 diben – Creadigrwydd ac arloesi, Meddwl yn feirniadol a datrys problemau, Effeithlonrwydd personol, Cynllunio a threfnu
 • Datblygu cwricwlwm cyfoethog ac ysgogol, yn seiliedig ar brofiadau bywyd go iawn ac sy’n ennyn diddordeb
 • Datblygu sgiliau allweddol yn drawsgwricwlaidd (llythrennedd, rhifedd, digidol) a sgiliau ehangach ar draws pob maes
 • Cryfhau llais y dysgwr ymhellach
 • Cyfle i fyfyrio ar y gwaith sydd eisoes wedi’i gwblhau ar 12 Egwyddor Addysgegol ac ystyried pa fethodoleg sy’n gweithio orau yn ystod y cyfnod hwn
 • Datblygu ymhellach y defnydd o asesu ffurfiannol i ddarganfod y camau dysgu nesaf, gan symud ymlaen mewn camau bach
 • Cyfleoedd ar gyfer adborth ac adolygiad llafar o ansawdd – yn y dosbarth, ond hefyd wrth ddysgu o bell.
 • Datblygu ymgysylltiad ac annibyniaeth dysgwyr
 • Datblygu sgiliau digidol athrawon a dysgwyr ymhellach
 • Datblygu perthynas a chydweithrediad rhieni ymhellach i gefnogi dysgu eu plentyn

Adnoddau

Modelau dysgu cyfunol CA2

Gweithdy dysgu cyfunol CA2

Adnoddau - Nadolig ac Enwogion y Castell

Llyfrgell adnoddau dysgu cyfunol