Dysgu Proffesiynol

Mae GwE wedi gweithio gyda’r consortia rhanbarthol eraill i ddatblygu cynnig dysgu proffesiynol cenedlaethol sydd yn cyfuno pob agwedd ar y diwygio ehangach, gan gynnwys Ysgolion fel Sefydliadau sy’n Dysgu, y Gymraeg a’r Bil Trawsnewid Dysgu Ychwanegol. Bwriad y cynnig traws-ranbarthol hwn yw cefnogi holl ymarferwyr ysgolion, a dechreuwyd gweithio gydag Uwch Arweinwyr yn nhymor y Gwanwyn 2021.  Mae gan bob un o’r themâu a geir yma gyflwyniad a recordiad, ynghyd â llawlyfr i gyd-fynd i gefnogi trafodaeth bellach.

Yn ystod y flwyddyn academaidd yma 2022-23, byddwn yn parhau i ddatblygu’r cynnig Dysgu Proffesiynol i gefnogi pob arweinydd canol ac athro gyda ffocws ar y themâu canlynol:

  • Ymgysylltu â fframwaith Cwricwlwm i Cymru
  • Ymgysylltu â’r MDaPh
  • Meddwl am weledigaeth MDaPh
  • Ymgysylltu ag elfennau diwygio ehangach
  • Myfyrdodau ar addysgeg
  • Dylunio cwricwlwm – addysgeg gan gynnwys gwyddoniaeth wybyddol
  • Dylunio cwricwlwm – cynllunio ar gyfer dilyniant ac asesu
  • Dylunio cwricwlwm – rôl ymholi
  • Dylunio cwricwlwm – gwneud cysylltiadau o fewn ac ar draws MDaPh
  • Dylunio cwricwlwm – themâu trawsbynciol, sgiliau cyfannol

Mae yno wybodaeth bellach ynglŷn â Dysgu Proffesiynol Cwricwlwm i Gymru ar wefan Consortia Addysg Cymru – Consortia Addysg Cymru – Dysgu Proffesiynol Cwricwlwm i Gymru (google.com)

UWCH DÎM ARWAIN - DYLUNIO, CYNLLUNIO AC ASESU

 

CYNRADD

Gwefan Dylunio Cwricwlwm Gweithdy Egwyddorion Cynllunio Egwyddorion Cynllunio Ysgol Abererch Egwyddorion Cynllunio Ysgol Llanllechid Egwyddorion Cynllunio Ysgol Rhyd y Llan

 

       
Gweminar Galluogi Dysgu        

 

 

 

 

UWCHRADD

 

 
Recordiad: Weminar Egwyddorion Cynllunio Uwchradd Egwyddorion Cynllunio: Ysgol Dyffryn Ogwen Egwyddorion Cynllunio: Ysgol Ardudwy  

 

ARWEINWYR CANOL AC YMARFERWYR - DYLUNIO, CYNLLUNIO AC ASESU

 

CYNRADD

 

Recordiad o’r cyflwyniad ‘CiG: Dadbacio a deall y MDaPh – Ystyriaethau Cynllunio’ Cydweithio Dalgylch y Moelwyn Proses Gynllunio: Ysgol Llangoed Cynllunio CiG: Ysgol Rhostryfan
       
CiG: Cynnydd mewn Dysgu Ystyriaethau ar gyfer Cynllunio 3-8 oed – Sesiwn 2
[Recordiad]
Cyflwyniad Ysgol Croes Atti Y Fflint a Glannau Dyfrdwy
[Recordiad]
Cyflwyniad Ysgol Edern
[Recordiad]
Cyflwyniad Ysgol Eifion Wyn, Porthmadog – Taith CiG Cyfnod Sylfaen
[Recordiad]

 

 

 

 

UWCHRADD

Recordiadau Sesiwn 1

MDaPh Mathemateg a Rhifedd MDaPh Gwyddoniaeth a Thechnoleg Saesneg o fewn y MDaPh Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu Cymraeg o fewn y MDaPh Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu
Cymraeg mewn ysgolion cyfrwng Saesneg o fewn y MDaPh Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu Ieithoedd Rhyngwladol o fewn y MDaPh Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu MDaPh Dyniaethau MDaPh Celfyddydau Mynegiannol
     
MDaPh Iechyd a Lles      

 

Adnoddau Sesiwn 1

 

Recordiadau Sesiwn 2

MDaPh Mathemateg a Rhifedd MDaPh Gwyddoniaeth a Thechnoleg Saesneg o fewn y MDaPh Ieithoedd Llythrennedd a Chyfathrebu Cymraeg o fewn y MDaPh Ieithoedd Llythrennedd a Chyfathrebu
       
Cymraeg mewn ysgolion cyfrwng Saesneg o fewn y MDaPh Ieithoedd Llythrennedd a Chyfathrebu Ieithoedd Rhyngwladol o fewn y MDaPh Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu MDaPh Dyniaethau MDaPh Dyniaethau – Cyflwyniad Ysgol Emrys Ap Iwan
       
   
MDaPh Celfyddydau Mynegiannol MDaPh Iechyd a Lles    

 

Adnoddau Sesiwn 2

ADNODDAU PELLACH

 

Mae’r adran yma’n cael ei ddatblygu.