Ieithoedd Rhyngwladol – Sector Cynradd

Bwriad yr adran hon yw rhoi ystod o wybodaeth, arweiniad, cyfleoedd ac adnoddau i ysgolion cynradd i’w helpu wrth iddynt ddatblygu eu taith tuag at gorffori Ieithoedd Rhyngwladol yn eu cwricwlwm. Os hoffech wneud cais am ychwanegu adran neilltuol, neu os hoffech gyfrannu at yr adran hon drwy rannu rhai o’ch arferion mwyaf llwyddiannus chi, yna mae croeso i chi gysylltu â Thîm Dyfodol Byd-eang GwE: stephanieelliswilliams@gwegogledd.cymru

Cyfleoedd Datblygiad Proffesiynol

Cerdd Iaith

Dull creadigol o addysgu ieithoedd (British Council Cymru). Defnyddio Cerdd a Drama i addysgu Cymraeg a Sbaeneg. Prosiect gan British Council Cymru yw Cerdd Iaith gyda’r nod o gynnig gwefan sy’n cynnwys yr holl wersi a’r addysgeg.  

Cysylltwch â stephanieelliswilliams@gwegogledd.cymru am gyrsiau hyfforddiant a gwybodaeth am gyllid.

Cliciwch yma i ymweld a safle we Cerdd Iaith

 

Ysgolion Power Language

Llwyfan ar-lein yw adnoddau Ysgolion Power Language ar gyfer athrawon arbenigol ac anarbenigol o’r Cyfnod Sylfaen ymlaen, a darperir pob cymorth. Mae’r adnoddau hyn yn fodd i athrawon wreiddio’r iaith darged yn eu cyd-destunau dysgu, megis Iechyd a Lles, Llythrennedd, Rhifedd, Astudiaethau Cymdeithasol, Gwyddoniaeth ac ati…

Cysylltwch â stephanieelliswilliams@gwegogledd.cymru am ragor o wybodaeth a chyfleoedd am gyllid.

Dolen i  Ysgolion Power Language:

https://powerlanguage.school

  • Pecynnau Adnoddau i gefnogi’r gwaith o ddysgu ac addysgu IRh mewn ffyrdd trawsgwricwlaidd.
  • Fideos, animeiddiadau a dogfennau gwreiddiol.
  • Ymdrin â meysydd cwricwlaidd fel Iechyd a Lles, Hanes, Daearyddiaeth, Llythrennedd, Rhifedd, Celfyddydau Mynegiannol a Gwyddoniaeth.

Fideos enghreifftiol – https://powerlanguage.school/resource-packs/

Gweminar Power Language: Paratoi am y cwricwlwm newydd – 02/12/2020:

Cyflwyniad

Cynllunwyr ac Adnoddau Cysylltiedig

Adnoddau ymatebol

Casgliad

Dolenni i Sefydliadau Iaith defnyddiol

Mae tîm Dyfodol Byd-eang GwE yn gweithio mewn partneriaeth gydag ystod o bartneriaid.
Mae’r gwahanol sefydliadau yn cynnig pob math o gyfleoedd hyfforddiant a mynediad i adnoddau. Gallwch gofrestru am eu newyddlenni er mwyn sicrhau eich bod yn cael gwybod am y digwyddiadau diweddaraf.

Routes Into Languages Cymru

Institut Français

Goethe Institute

Conserejía Española

Confucius Institute

The British Council

Linguascope

Association for Language Learning

Deunyddiau hyfforddiant

Dros y blynyddoedd diwethaf gwahoddwyd siaradwyr gwadd i gyflwyno sesiynau hyfforddiant i athrawon cynradd yn GwE. Ceir y cyflwyniadau a’r deunyddiau ar Hwb ITM GwE (Sue Cave, Vicky Cooke, Primary Languages Network, Power Language…)

Byddwch angen bod wedi mewngofnodi i Hwb ac wedi cofrestru i rwydwaith ieithoedd tranmor GwE ar Hwb i weld yr adnoddau. Cliciwch yma.

Dysgu ac Addysgu : Cymorth ac Awgrymiadau Addysgeg

Corffori Ieithoedd Rhyngwladol yn y Cwricwlwm

Dolen i webinar ac adnoddau Power Language:  Yr Hen Aifft

Adnoddau

Dosbarthiadau Meistr PLN: ystod o ddosbarthiadau tiwtorial yn rhoi sylw i  amrywiol dechnegau a syniadau ar gyfer defnyddio Ieithoedd yn greadigol yn yr ysgol. –  Cliciwch yma i weld yr adnoddau.

Ysgol Beddgelert

Fideo 2 funud Adobe Spark yn dangos sut mae’r ysgol wedi dysgu sut i wreiddio Ieithoedd.

Ysgol Golftyn

Cyflwyniad Adobe Spark i gychwyn taith yr ysgol yn cyflwyno IRh.

Egwyddorion dysgu ac addysgu ac enghreifftiau ymarfeol

Gwaith ymchwil mewn Ieithoedd yn y Cynradd: Mae Dr Alison Porter (Teacher Education Toolkit) a chyd-weithwyr wedi cytuno’n garedig iawn i rannu â ni adnoddau rhagorol, clir a chryno sydd yn amlinellu prif egwyddorion dysgu ac addysgu iaith Ryngwladol yn y sector cynradd.

Mae bob adran yn canolbwyntio ar 3 prif egwyddor, ac yn cynnwys ystod o fideos gan ymarferwyr sy’n rhannu eu gwaith yn y dosbarth. Mae hefyd dasg ddarllen ymchwil ac ymarfer.

Cewch sampl o’r adnoddau yn yr adran hon. I gael mynediad i’r set gyfan am ddim, cysylltwch â stephanieelliswilliams@gwegogledd.cymru

Datblygu Amlieithrwydd

Mae dolenni isod at amrywiol adnoddau ymarferol a deunyddiau darllen ar amlieithrwydd yn y dosbarth a’r gymuned. Ar gyfer ysgolion uwchradd yn bennaf y mae’r adnoddau hyn, ond mae rhai yn berthnasol i’r cynradd hefyd.

Integreiddio Ieithoedd Rhyngwladol yn y Cwricwlwm Cynradd: Pecyn Cychwynnol Ysgolion Arweiniol GwE

Amrywiaeth o fideos byr a grëwyd gan ein hysgolion Arweiniol ar ystod o gwestiynau am ddysgu Ieithoedd Rhyngwladol mewn ysgolion cynradd a sut y dechreuon nhw eu taith i wireddu’r CiG.

Fideo 1

Map Ffordd Clir a Chryno i Gorffori Ieithoedd Rhyngwladol – Lisa Eardley- Ysgol Deganwy, Danae Graham- Ysgol Bryn Deva

Dyma ganllaw cam wrth gam i unrhyw ysgol neu ymarferydd gychwyn ar y daith at gorffori iaith ryngwladol yn y dosbarth. Mae amrywiaeth o enghreifftiau, dulliau dibynadwy ac amrywiaeth o syniadau syml i chi eu dilyn i gychwyn arni ac ennyn diddordeb eich disgyblion a’u cael nhw i ddysgu heb iddynt sylweddoli hynny!

 

Fideo 2

Ffrangeg ar draws y cwricwlwm – Claire Thompson- Ysgol Golftyn CP School

Mae’r cyflwyniad hwn yn disgrifio fy nhaith i, gyda fy nosbarth Blwyddyn 2, at blethu Ffrangeg drwy’r cwricwlwm. Rwyf wedi amlinellu’r pedwar cam a ddilynais i gyflawni hyn. Rydw i hefyd wedi cysylltu’r pedwar cam â’r testun ‘Out of this World’, gan ‘mod i eisiau rhannu rhai enghreifftiau penodol o weithgareddau. Yn fwy na hynny, rydw i wedi pwysleisio’r ffaith mai dechrau siarad Ffrangeg ydw i, felly os alla’ i wneud, gallwch chithau hefyd!

 

Fideo 3

Gwreiddio ieithoedd yn y cwricwlwm – Georgina Newnham – St Brigid’s School

Mae’r cyflwyniad hwn yn canolbwyntio ar egwyddorion ac arferion yr addysgeg bresennol y gellir ei defnyddio i addysgu ieithoedd. Mae’n edrych hefyd ar fethodolegau, llafaredd a defnyddio adnoddau gwreiddiol.

 

Fideo 4

Datblygu hyder mewn addysgu iaith ryngwladol yn yr ysgol gynradd – Carole Seaton – Victoria CP School

Dyma rai dulliau yr ydw i wedi’u defnyddio i ddechrau dysgu iaith ryngwladol yn fy ysgol i. Rydw i wedi disgrifio rhai o’r ffyrdd y gallwch chi gymell staff a phlant i gofleidio diwylliant newydd a’i iaith. Rydw i wedi cyflwyno rhywfaint o waith cynllunio a syniadau i chi gael cychwyn arni a gwneud bywyd mor hawdd â phosibl i chi a’ch cydweithwyr gael dechrau ar eich taith iaith.

 

Fideo 5

Ymgorffori Llafaredd ag Ieithoedd Ychwnaegol mewn Dosbarth Cynradd – Angharad Lloyd – Ysgol Clawdd Offa

Cyflwyniad am gorffori llafaredd gydag iaith ychwanegol yn y dosbarth. Ceir enghreifftiau o sut yr addysgir llafaredd yn Ysgol Clawdd Offa, Prestatyn, p’un ai yw llafaredd yn ffocws y wers ai peidio, ac awgrymiadau am sut i gynnwys llafaredd mewn gwersi.

Fideo 6

Datblygu amlieithrwydd mewn ysgolion cynradd yng Nghymru – Esyllt Williams Ysgol Beddgelert, Julie Williams Ysgol Tudweiliog

Cyflwyniad ar sut i ddatblygu iaith dramor o fewn y dosbarth.Esiamplau o awaliau arddangos, gemau , gweithgareddau, ymweliadau a thasgau posib wrth ddefnyddio aml iaith.

Adnoddau

Dolen i rwydwaith Hwb ITM GwE

Ymunwch â rhwydwaith Hwb ITM GwE ble ceir adnoddau defnyddiol i’r Cynradd. 

Cliciwch yma i ymuno â’r rhwydwaith. Bydd rhaid i chi fewngofnodi i Hwb ac ymuno gyad’r rhwydwaith er mwyn gweld yr adnoddau. 

Proseictau codi ymwybyddiaeth o iaith

Prosiect pontio a ddatblygwyd a’i dreialu yn 2017 gan Ysgol Dyffryn Conwy a’i hysgolion cynradd sy’n bwydo, gyda ffocws ar strategaethau dysgu Iaith ac ymwybyddiaeth o Iaith. Deunyddiau sy’n barod i’w defnyddio a nodiadau i’r athro.

Cliciwch yma i weld yr adnoddau.

Tîm Dyfodol Byd-eang GwE

Manylion cyswllt ysgolion arweiniol

Eglurhad byr o bwy yw’r Tîm a’n manylion cyswllt.

Newyddlenni

Mae tîm Dyfodol Byd-eang GwE yn cyhoeddi newyddlen bob hanner tymor. Fe’i cyhoeddir ar Fwletin GwE ac ar y dudalen ITM ar wefan GwE. Cysylltwch â stephanieelliswilliams@gwegogledd.cymru os hoffech i’r Newyddlen gael ei hanfon atoch yn uniongyrchol.

Cliciwch yma i weld y newyddlenni.

Cyfarfodydd Clwstwr

Rhennir cofnodion neu wybodaeth am ein cynnig ag YCG i’w rhannu â’r Clwstwr.

Partneriaid Dyfodol Byd-eang

Mae tîm Dyfodol Byd-eang GwE yn gweithio mewn partneriaeth gydag ystod o bartneriaid.
Mae’r gwahanol sefydliadau yn cynnig pob math o gyfleoedd hyfforddiant a mynediad i adnoddau. Gallwch gofrestru am eu newyddlenni er mwyn sicrhau eich bod yn cael gwybod am y digwyddiadau diweddaraf.

Routes Into Languages Cymru

Institut Français

Goethe Institute

Conserejía Española

Confucius Institute

The British Council

Linguascope

Association for Language Learning

Mentora ITM