Ieithoedd Modern a Rhyngwladol – Sector Uwchradd

Bwriad yr adran hon yw rhoi ystod o wybodaeth, arweiniad, cyfleoedd ac adnoddau i ysgolion uwchradd er mwyn cefnogi, gwella a hyrwyddo dysgu ac addysgu ieithoedd. Os hoffech wneud cais am ychwanegu adran neilltuol, neu os hoffech gyfrannu at yr adran hon drwy rannu rhai o’ch arferion mwyaf llwyddiannus chi, yna mae croeso i chi gysylltu â Thîm Dyfodol Byd-eang GwE: stephanieelliswilliams@gwegogledd.cymru

Canllaw ar gyfer Llywodraethwyr

Canllaw ar gyfer Llywodraethwyr - Adnoddau

Llyfryn defnyddiol a chanllawiau i Lywodraethwyr ysgolion i gefnogi Ieithoedd yn y cwricwlwm. Fe’u cynhyrchwyd gan RoutesCymru. Ceir yr holl ddogfennau ynghyd â rhagor o wybodaeth ar eu gwefan.

Hyrwyddo Ieithoedd

Adnoddau i helpu ysgolion i hyrwyddo Ieithoedd ac i annog ein dysgwyr i ddewis Ieithoedd yng nghyfnodau allweddol 4 a 5.

Clipiau Fideo

Ystod o ddolenni fideo i’w defnyddio gyda’ch dosbarthiadau.

 

Fideo Institut francais: Pam Ffrangeg ar lefel TGAU

https://plusloin.io/en

Fideo Routes Cymru – pam bod ieithoedd yn bwysig

CBB-e: Cyfathrebu Busnes Byd-eang:

TGAU: pam parhau efo ieithoedd yn CA4

TGAU: pam parhau efo ieithoedd yn CA4
Cymraeg

Ieithoedd a Gyrfaoedd – cyswllt Youtube

Careers with Languages Webinars Trailer

Mae darnau yno o’r chwe weminar hyd yma.
13 munud 16 eiliad
Hoffech chi ddefnyddio/gwylio’r weminarau cyfan?
Cysylltwch â stephanieelliswilliams@gwegogledd.cymru

Adnoddau

Ystod o adnoddau i ysbrydoli/cymell myfyrwyr a dangos pwysigrwydd ieithoedd.

Sampl o adnodd gan Bencadlys Cyfathrebu Llywodraeth y DU / torri’r cod – Ffrangeg
Gweithgareddau ysbrydoledig a chyffrous wedi’u creu gan Bencadlys Cyfathrebu Llywodraeth y DU, megis defnyddio sgiliau datrys problemau, sgiliau iaith ac ymchwil i atal masnachu cyffuriau – cysylltwch â
stephanieelliswilliams@gwegogledd.cymru i gael mynediad i’r adnoddau.
Mae’r adnoddau hyn ar gael mewn Ffrangeg, Sbaeneg ac Almaeneg.

Llyfrynnau a PPT PIlacs : Yn y pecyn hwn o bosteri, cardiau post a llyfrynnau gweithgarwch ceir gweithgaredd dosbarth wedi’i gynllunio’n barod ar gyfer myfyrwyr Blwyddyn 9.

Where Languages take you: Cyflwyniad gan enwogion sy’n siarad am sut y mae ieithoedd yn helpu eu gwaith, neu wedi bod yn bwysig iddynt, a chwestiynau dilynol.

Gyrfaoedd a Ieithoedd: PPT gyda phwyntiau pwerus am fanteision astudio ieithoedd, y gellir ei ddefnyddio i greu eich fideo hyrwyddol eich hunan.

Dolenni i wefannau rhyngweithiol

Gwefannau rhyngweithiol i hyrwyddo Ieithoedd a chodi dyheadau

www.worldoflanguages.co.uk: gem ar-lein am ddim sy’n cynnwys naw gweithgaredd sy’n dathlu ieithoedd y byd, sut maen nhw’n cysylltu â’i gilydd a sut mae geiriau na ellir eu cyfieithu yn rhan annatod o ddiwylliant.

Mentora ITM: Adnoddau CA3+

Mae’r tîm wedi creu cyfres o adnoddau. Ceir sesiynau blasu iaith a theithiau tywysedig o amgylch prifysgolion i ddysgwyr cyfnod allweddol 3, ond byddant yr un mor ddefnyddiol i ddysgwyr hŷn hefyd.

Teithiau tywysiedig : https://mflmentoring.padlet.org/mflmentoring/universities
Sesiynau blasu : https://mflmentoring.padlet.org/mflmentoring/LanguageTasters

Cwriwclwm i Gymru – Cefnogi’r Daith Ddiwygio

Cwricwlwm i Gymru - cefnogi'r Daith Ddiwygio

Yma byddwn yn postio prosiectau, treialon neu adnoddau a allant fod yn berthnasol a defnyddiol wrth gynllunio ar gyfer CiG.

Mentora ITM
Datblygu Amlieithrwydd
Mae dolenni isod at amrywiol adnoddau ymarferol a deunyddiau darllen ar amlieithrwydd yn y dosbarth a’r gymuned.

Ar gyfer ysgolion uwchradd yn bennaf y mae’r adnoddau hyn, ond mae rhai yn berthnasol i’r cynradd hefyd.

Cystadleuaeth Gwobr Anthea Bell i Gyfieithwyr Ifanc

Mae cystadleuaeth gyfieithu newydd yn cael ei lansio yn yr Hydref 2021 i fyfyrwyr rhwng 11 ac 18 oed yng Nghymru. Mae’r Wobr Anthea Bell i Gyfieithwyr Ifanc yn fenter gan y Translation Exchange yng Ngholeg y Frenhines, Prifysgol Rhydychen. Cynhelir y gystadleuaeth o’r Ffrangeg i’r Gymraeg am y tro cyntaf yn 2021-2022.

Dyma ffordd wych i ysbrydoli a chymell myfyrwyr i ddefnyddio iaith yn greadigol a gwneud cysylltiadau a fydd yn eu galluogi i fod yn ddysgwyr hyderus a chwilfrydig!

Am fwy o wybodaeth am dasgau’r gystadleuaeth ac adnoddau addysgu ar gyfer y llinynnau Cymraeg a Saesneg, cliciwch ar y ddolen yma.

Mae Gwobr Anthea Bell i Gyfieithwyr Ifanc yn fenter gan y Translation Exchange yng Ngholeg y Frenhines, Prifysgol Rhydychen.

 

Prosiect Llythrennedd Amlieithog - Ysgol Gyfun Gŵyr - ERW 2015-18

Prosiect peilot a ddatblygwyd gan Janette Davies, athrawes ITM yn Ysgol Gyfun Gŵyr ( ERW).

Wrth adnabod gofynion cyffredin dysgwyr ar draws ieithoedd, ac ar draws ystod o lefelau gallu, mae’r prosiect wedi esblygu i fod yn fenter ar y cyd rhwng yr holl adrannau ieithoedd. Mae hefyd yn gosod y dysgwr yng nghanol y broses ac yn darparu cyfleoedd i ddatblygu pedwar diben y Cwricwlwm Newydd i Gymru.

Cynllunnir y ddogfen hon fel canllaw cam wrth gam i weithredu’r prosiect ar draws adrannau ieithoedd mewn ysgol.

Ymunwch â Llythrennedd Amlieithog ERW ar Hwb i gael mynediad i’r holl adnoddau
https://hwb.gov.wales/networks/f98a4bf9-5b90-4f3c-8207-e60ca33aabbb

Hyrwyddo Amlieithrwydd yn yr ysgol - Ysgol Uwchradd Prestatyn

 

 

Fideo byr i ddangos sut mae’r ysgol wedi mynd ati i godi ymwybyddiaeth a hyrwyddo manteision amlieithrwydd yn sgil cynhadledd ERW ar y thema hon.

Rhannu Profiadau Ysgolion yn yr Alban - Gillian Campbell-Thow

 

Rhannu Profiadau Ysgolion yn yr Alban

13.12.2021
Siaradwr Gwadd: Gillian Campbell- Thow
Swyddog Gwella Ieithoedd Modern / Arweinydd Strategol dysgu ac addysgu Iaith ac addysg trwy gyfrwng y Gaeleg yn yr Alban.

 

Cynllunio’n Wahanol ar gyfer CiG – Gwersi a Ddysgwyd yn yr Alban

07.02.2022
Siaradwr Gwadd: Gillian Campbell- Thow
Swyddog Gwella Ieithoedd Modern / Arweinydd Strategol dysgu ac addysgu Iaith ac addysg trwy gyfrwng y Gaeleg yn yr Alban.

 

Trosglwyddo: Sut i Sicrhau Parhad a Chynnydd

10.03.2022
Siaradwr Gwadd: Gillian Campbell- Thow
Swyddog Gwella Ieithoedd Modern / Arweinydd Strategol dysgu ac addysgu Iaith ac addysg trwy gyfrwng y Gaeleg yn yr Alban.

 

Gwybodaeth Benodol ac Arferion Ystyrlon

 

Diffinio’r Cwricwlwm Ieithoedd

Manylion: Adnabod elfennau craidd dysgu ac addysgu iaith ac ystyried sut i roi trefn arnynt er mwyn creu cwricwlwm ieithoedd ystyrlon.

20.01.2022
Siaradwr Gwadd: Rachel Hawkes
Cyd-gyfarwyddwr NCELP / Cyfarwyddwr Addysg ac Ymchwil Rhyngwladol y   Comberton Academy Trust.

 

Gwybodaeth Glir ac Arferion Ystyrlon

Manylion: Mae cyflwyno gwybodaeth glir yn sicrhau chwarae teg i bawb, ac mae arferion ystyrlon yn gwneud i’r iaith gydio.

17.02.2022
Siaradwr Gwadd: Rachel Hawkes
Cyd-gyfarwyddwr NCELP / Cyfarwyddwr Addysg ac Ymchwil Rhyngwladol y   Comberton Academy Trust.

RHAN 1

RHAN 2

 

Geirfa: Ehangder a Dyfnder

Manylion: Beth mae’n ei olygu i wybod gair? 
Edrych ar weithgareddau i ddatblygu ehangder a dyfnder gwybodaeth eiriol. 
(Ni fydd rhai o’r agweddau ar ddyfnder gwybodaeth eirfaol yn rhan o faes gwybodaeth y cynradd, ond bydd y sesiwn yn helpu i ddeall y darlun ehangach).

17.03.2022
Siaradwr Gwadd: Rachel Hawkes
Cyd-gyfarwyddwr NCELP / Cyfarwyddwr Addysg ac Ymchwil Rhyngwladol y   Comberton Academy Trust.

Cyfleoedd Datblygiad Proffesiynol

Gweminarau

Dyfodol Byd-eang GwE:30 Tachwedd 2020: Gwneud pob gwers ITM gyfrif: Her mewn ITM (ANG ac athrawon anarbenigol):

Dyfodol Byd-eang GwE25 Ionawr 2021: Paratoi at yr arholiad Siarad TGAU 2021

CSC: Dysgu Cyfunol

 

Other links

Gwminarau TILT

Sianel Youtube a weminarau Joe Dale

 

 

Sefydliadau iaith defnyddiol

The Global Futures GwE team is working in partnership with a range of partners.
The different institutes offer all kinds of training opportunities and access to resources. You can sign up to their newsletters to make sure you are kept informed of the latest events.

Routes Into Languages Cymru

Institut Français

Goethe Institute

Conserejía Española

Confucius Institute

The British Council

Linguascope

Association for Language Learning

Adnoddau hyfforddi
Weminar: Datblygu Hyder Wrth Siarad [UG]

 

Safon A UG: Strategaethau ac adnoddau i godi hyder disgyblion ar gyfer yr arholiad llafar – Ffrangeg

Darparwyr: Ariane Laumonier (Institut Français a Phrifysgol Caerdydd)

EAS – DP: Weminar 07.03.2022

Adalw, Rhyngddalennu a Bylchu yn y Dosbarth ITM: Jennifer Wozniak

 

Mae pawb ohonom yn gwybod beth yw arferion adalw, rhyng-ddalennu a bylchu ond sut maent yn edrych ar waith yn ein gwersi o ddydd i ddydd ac yn ein cynlluniau dysgu? Bydd y rhesymeg dros adalw, rhyng-ddalennu a bylchu, yn ogystal ag amrywiaeth o enghreifftiau ymarferol, yn cael eu rhannu yn y sgwrs hon. Cyflwynir gan Jennifer Wozniak-Rush, Pennaeth Cynorthwyol ar gyfer Dysgu ac Addysgu ac Arweinydd Addysg Arbenigol mewn Dysgu ac Addysgu ac ITM yn The Hollins, Sir Gaerhirfryn, sydd â phrofiad helaeth o addysgu Ffrangeg o CA1 hyd CA4.

'Let's Talk': Jennifer Wozniak

 

Os mai i’w siarad yn gyntaf y mae iaith, sut ydych chi’n annog disgyblion i siarad cymaint â phosibl yn yr iaith darged, magu hyder a gwneud i ddisgyblion sylweddoli ei bod hi’n iawn i wneud camgymeriadau? Bydd y sesiwn yn cyflwyno ystod o strategaethau difyr sy’n annog disgyblion i siarad yn ddigymell yn yr iaith darged gyda’r athro/athrawes ac ymysg cyfoedion hefyd.  Cyflwynir gan Jennifer Wozniak-Rush, Pennaeth Cynorthwyol ar gyfer Dysgu ac Addysgu ac Arweinydd Addysg Arbenigol mewn Dysgu ac Addysgu ac ITM yn The Hollins, Sir Gaerhirfryn, sydd â phrofiad helaeth o addysgu Ffrangeg o CA1 hyd CA4.

Adnoddau

Rhwydwaith ITM GwE HWB

Ymunwch â rhwydwaith Hwb ITM GwE ble ceir adnoddau defnyddiol i’r Uwchradd.

HWB GwE ITM

Tîm Dyfodol Byd-eang GwE

Cysylltwch gyda ni

Enwau a manylion cyswllt Tîm Dyfodol Byd-eang GwE

Cylchlythyr

Mae tîm Dyfodol Byd-eang GwE yn cyhoeddi newyddlen bob hanner tymor. Fe’i cyhoeddir ar Fwletin GwE ac ar y dudalen ITM ar wefan GwE. Cysylltwch â stephanieelliswilliams@gwegogledd.cymru os hoffech i’r Newyddlen gael ei hanfon atoch yn uniongyrchol.

 

 

Cylchlythyr

Cyfarfodydd Rhwydwaith

Yma byddwn yn postio gwybodaeth bwysig a rennir yn ystod cyfarfodydd Rhwydwaith a allai fod yn ddefnyddiol i ymarferwyr.

 

RHWYDWAITH ITM UWCHRADD: 14/10/2021

Partneriaid dyfodol byd-eang

Mae tîm Dyfodol Byd-eang GwE yn gweithio mewn partneriaeth gydag ystod o bartneriaid.
Mae’r gwahanol sefydliadau yn cynnig pob math o gyfleoedd hyfforddiant a mynediad i adnoddau. Gallwch gofrestru am eu newyddlenni er mwyn sicrhau eich bod yn cael gwybod am y digwyddiadau diweddaraf.

 

The Global Futures GwE team is working in partnership with a range of partners.
The different institutes offer all kinds of training opportunities and access to resources. You can sign up to their newsletters to make sure you are kept informed of the latest events.

Routes Into Languages Cymru

Institut Français

Goethe Institute

Conserejía Española

Confucius Institute

The British Council

Linguascope

Association for Language Learning

Mentora ITM